Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (Narodne novine broj 74/14), Skupština Udruge Kulturno - umjetničkog društva "Ban Josip Jelačić" iz Zaprešića, održana 21.03.2015. godine, donijela je

 

STATUT

KULTURNO-UMJETNIČKOG DRUŠTVA

"BAN JOSIP JELAČIĆ" ZAPREŠIĆ

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga Kulturno-umjetničko društvo "Ban Josip Jelačić" Zaprešić; zastupanje; ciljevi, djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i odgovornost Članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav,ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata; likvidator Udruge; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine, te prestanak rada i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

 

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "BAN JOSIP JELAČIĆ" ZAPREŠIĆ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv udruge je: KUD "BAN JOSIP JELAČIĆ"

Sjedište Udruge je u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma  11.

Udruga djeluje na području grada Zaprešića, u Zagrebačkoj županiji.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik udruge.

Udruga u svom sastavu ima sekcije:

-          Dječja folklorna sekcija

-          Odrasla folklorna sekcija

-          Tamburaška sekcija

-          Dječji zbor

-          Mješoviti pjevački zbor

-          Etno radionica

 

Članak 3.

Udruga djeluje u cilju bavljenja kulturno-umjetničkom djelatnošću i očuvanja kulturno-umjetničke baštine koja je započeta osnivanjem Hrvatskoga pjevačkog društva "Jelačić" 1921. godine te se nastavlja kroz djelovanje Kulturno-umjetničkog društva "Ilija Gregorić" osnovanog 1972. godine,  nastavljajući tradiciju zborskoga, folklornoga i drugoga kulturno-umjetničkog djelovanja na području zaprešićkog kraja.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, s natpisom unutar ruba u gornjem luku "Kulturno - umjetničko društvo", a u donjem luku "Ban Josip Jelačić", u sredini vodoravno "Zaprešić". U sredini iznad "Zaprešić", poprsje bana Jelačića.

Udruga ima i četvrtasti štambilj s istim tekstom kao i pečat, bez poprsja bana Jelačića.

 

Članak 5.

Udruga može zajedno s drugim Udrugama u Županiji osnovati zajednicu Udruga za područje Županije.

 

 

Članak 6.

Udruga može surađivati i udruživati se sa sličnim asocijacijama i Udrugama u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 7.

Udruga je član Hrvatskog sabora kulture i preko svog predstavnika sudjeluje u radu i odlučivanju HSK.

 

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge i izvještavati javnost o radu istih i Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju.Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 9.

Cilj Udruge je: očuvanje tradicijskih  načela amaterizma i podizanje umjetničke kvalitete za obogaćivanje kulturnog života u gradu Zaprešiću.

Ciljeve iz stavka 1. ovog Članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

-         okuplja građane koji se žele baviti pjesmom, glazbom i plesom radi razvijanja navika za estetske i kulturne vrijednosti kao čimbenika u humanizaciji osobnosti.

-         promiče i unapređuje zborsko pjevanje, folklorni ples, te sviranje na tamburaškim instrumentima.

-         organizira i ostvaruje kulturne manifestacije u gradu Zaprešiću i Županiji, kao i na cijelom teritoriju Republike Hrvatske a čiji su nositelji članovi Udruge.

-         surađuje s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svima koji podupiru rad Udruge.

-          priređuje programe i godišnje nastupe

-          obavlja i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom.

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 10.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno i podupirajuće.

Redovnim članom Udruge postaje se dragovoljnim pristupanjem i potpisivanjem pristupnice. Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvati Statut udruge, uključujući i maloljetne osobe.

Podupirajućim članom može postati svaki punoljetni građanin Republike Hrvatske te pravna osoba koji radom i pomoći doprinose ostvarenju ciljeva i djelatnosti udruge.

Počasne članove za naročite zasluge za razvoj Udruge proglašava Skupština Udruge a nemaju pravo glasa niti mogu biti birani u tijela Udruge.

 

Članak 11.

Prava i obveze redovnih članova su da:

-         biraju i budu birani u tijela Udruge;

-         budu izvješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju;

-         aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;

-         daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;                                                                .

-         se pridržavaju odredaba ovog Statuta i općih akata Udruge;

-         u slučaju spora i sukoba interesa unutar Udruge, članovi Udruge mogu podnijeti žalbu Skupštini                                    Udruge

-         redovito plaćaju članarinu u iznosu i na način kako to odredi Upravni odbor Udruge

-         čuvaju i podižu ugled Udruge;

-          redovito dolaze na probe i nastupe;

-         se zalažu za razvijanje dobrih međuljudskih odnosa;

-         se prema imovini Udruge koja im je povjerena, odnose s pažnjom dobrog gospodara.                                                           

Članak 12.

Upravni odbor Udruge odlučuje o iznosu i načinu plaćanja članarine posebnom odlukom.

 

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-         prestankom rada Udruge;

-         dragovoljnim istupanjem;

-         isključenjem iz članstva;

-         smrću;

-         neplaćanjem članarine.

 

Članak 14.

U slučaju dragovoljnog istupanja iz Udruge, član Udruge o tome pismenim putem              obaviještava Predsjednika i Upravni odbor Udruge.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni Član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.Skupština je dužna žalbu riješiti u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko šest (6) mjeseci uzastopno ne plati članarinu.

 

Članak 15.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, sekciji kojoj pripada, adresi stanovanja, broju telefona, elektronskoj adresi te datumu prestanka članstva u Udruzi.

 

IV. TIJELA UDRUGE

                                                            

Članak 16.

Tijela Udruge su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor Udruge
  3. Predsjednik Udruge
  4. Dopredsjednik Udruge
  5. Tajnik Udruge
  6. Blagajnik

 

 SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe koji su redovni i podupirajući članovi Udruge, te predstavnici pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Maloljetne članove na Skupštini zastupa jedan (1) zajednički predstavnik kojeg biraju roditelji ili skrbnici maloljetnih članova, a potvrđuje Upravni odbor. Mandat predstavnika maloljetnih članova traje 1 (jednu) godinu.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine, a zastupa ih zakonski zastupnik.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata predsjednika Skupštine, Skupštinu saziva predlagač na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja članova Udruge.

 

Članak 18.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda, a može biti poslan i elektronskom poštom .

 

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje polovina članova, sazivatelj odgađa početak rada skupštine za trideset (30) minuta. Ukoliko je nakon isteka određenog vremena nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine, Skupština nastavlja sa radom i može donositi pravovaljanje odluke.

Pravovaljane odluke donose se nadpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge, Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 20.

Skupština Udruge:

-         donosi Statut i njegove izmjene i dopune

-         donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, koje predloži Upravni odbor

-         bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,

-         usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-         usvaja godišnje financijsko izvješće

-         odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

-         donosi odluku o statusnim promjenama

-         razmatra Izvještaj o radu predsjednika Udruge

-         odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

-         odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih

-         rješava žalbe članova Udruge

-         odlučuje o prestanku rada Udruge

-         odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

Članak 21.

Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

                                                                                           

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja Udrugom između dviju  Skupština a ima 5 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnik i još 2 člana koje se bira neposredno na Skupštini.

 

Upravni odbor Udruge:

-         daje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

-         utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa,

-         podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o radu,

-         odlučuje o visini članarine,

-         odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,

-         brine se o informiranju članstva i javnosti,

-         odlučuje o korištenju sredstava Udruge,

-         osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,

-          obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,

-          imenuje osobu za odnose s javnošću.

       

Članak 23.

Predsjednik Udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva dopredsjednik Udruge.

 

Članak 24.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 25.

Udruga ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednika i dopredsjednik Udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine, s time da mogu biti ponovno birani na istu dužnost.

 

Članak 26.

            Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, saziva i predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora predlaže dnevni red, odgovara za zakonitost rada Udruge, potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, potpisuje financijeske isprave, provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine, brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 27.

Udruga ima dopredsjednika . Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti, brine se i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana rada Udruge i pomaže u radu predsjedniku Udruge i pročelnicima sekcija.

Dopredsjednika iz svojih redova bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine, s time da može biti ponovno biran na istu dužnost.

     Dopredsjednik Udruge ujedno je i dopredsjednik Skupštine i dopredsjednik Upravnog odbora.

 

TAJNIK

 

Članak 28.

Tajnik Udruge je po svom položaju i tajnik Skupštine. Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno biran na istu dužnost.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

-          brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i ugovorima ili na drugi način preuzetih obveza Udruge

-          odgovara za pravodobnu pripremu Skupštine, Upravnog odbora,

-          vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora,

-          brine o osiguranju javnosti rada Udruge i suradnju sa sredstvima javnog informiranja,

-          vodi registar članova Udruge, na temelju evidencija pojedinih sekcija,

-          neposredno i operativno realizira administrativne i upravne poslove,

-          skrbi o pravilnom i pravovremenom poslovanju Udruge

-          supotpisuje financijske isprave,

-          čuva pečat Udruge,

-          brine o imovini Udruge.

 

BLAGAJNIK

 

Članak 29.

Blagajnika Udruge bira Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno biran na istu dužnost.

Poslovi blagajnika su: prikupljanje članarine, vođenje blagajničkog izvješća i obavljanje svih ostalih poslova koje mu povjeri Predsjednik Udruge, a vezani su s novčanim sredstvima Udruge.

V. OSTALE ODGOVORNE OSOBE

 

PROČELNICI SEKCIJA

 

Članak 30.

Svaka sekcija može imati pročelnika koji pomaže i odgovara Upravnom odboru, odnosno Predsjedniku u realizaciji programa te brine o stanju sekcije.       

Pročelnika sekcije biraju članovi sekcije, a potvrđuje Upravni odbor.

 

VI. LIKVIDATOR UDRUGE

 

Članak 31.

Likvidator Udruge može biti fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VII. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 32.

Imovinu Udruge čine:

- fundus narodne nošnje, iz raznih krajeva Republike Hrvatske,

- tamburaški glazbeni instrumenti,

- razglas i dodatna oprema,

- članarina

- donacije i potpore u novcu,  pojedinaca  i gospodarskih subjekta kao i dobra i usluge koje gospodarski subjekti daruju,

- financijska sredstva iz proračuna Grada Zaprešića, Županije zagrebačke i Ministarstva za kulturu Republike Hrvatske za pomaganje financiranja programskih i statutarnih zadaća Udruge,

- ostalih prihoda sukladno Zakonu.

 

Članak 33.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se zaključni račun.

 

Članak 34.

Radi obavljanja stručnog vođenja pjevačkog zbora, folklorne, tamburaške ili druge sekcije, administrativnih, tehničkih, materijalno-financijskih poslova i drugih zadataka potrebnih za ostvarenje programa rada i djelatnosti Udruge, u Udruzi se stalno ili povremeno angažira potreban broj stručnih djelatnika odgovarajuće stručnosti.

Odnosi između tih djelatnika i Upravnog odbora Udruge reguliraju se Ugovorom. Ugovor sa stručnim djelatnikom zaključuje predsjednik Udruge.

 

 

 

Članak 35.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge, preostalu imovinu stječe Grad Zaprešić.

 

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 36.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

 

Članak 37.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

 

Članak 38.

Na sve što nije određeno odredbama Statuta primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge, Skupština će odlučiti o imovini Udruge.

 

Članak 40.

Trenutkom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 29. ožujka 2012. godine.

 

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se trenutkom prihvaćanja na Skupštini.

 

 

U Zaprešiću, 21.03.2015.g.                                 

M.P.

 

Predsjednica Udruge:

Maja Vugec